ЕСЕЕМ

...електрика- це сила

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Домашня Навчання

Підготовка фахівців на кафедрі ЕСЕЕМ

Кафедра ЕСЕЕМ забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.

Бакалаврська підготовка триває протягом чотирьох років.

На навчання за планами підготовки магістрів та спеціалістів зараховуються на конкурсній основі бакалаври, які виявили творчі здібності до наукової або інженерної роботи. Підготовка спеціалістів та магістрів здійснюється за двома спеціалізаціями "Електротехнічні системи електроспоживання" та "Енергетичний менеджмент".

Тривалість навчання в магістратурі – 1,5 року, на спеціалітеті – 1 рік.

На навчання в аспірантурі за планами підготовки докторів філософії зараховуються на конкурсній основі магістри та спеціалісти, які виявили творчі здібності до наукової роботи.

Тривалість навчання в аспірантурі – 4 роки.

аудиторія 4108Теоретична та практична підготовка бакалаврів основана на глибоких знаннях з таких дисциплін:
- теоретичні основи електротехніки;
- електричні системи та мережі;
- математичні задачі електроенергетики;
- перехідні процеси;
- системи електропостачання;
- основи енергозбереження;
- основи релейного захисту та автоматики.

Практичні навики, необхідні в роботі за обраною спеціальністю, студенти отримують:

- в процесі підготовки за програмою робочої професії «Слюсар-електромонтажник» з одержанням диплома кваліфікованого фахівця державного зразка, що здійснюється на першому курсі навчання;

- протягом двох триместрів на 2 та 3 курсах, працюючи на робітничих посадах за фахом;

- під час проходження науково-дослідної та конструкторсько-технологічної і переддипломної практик, що проходять студенти 4 і 5 курсів ВНТУ на підприємствах м. Вінниці й інших міст України.Аудиторія 4108Для оволодіння навиками роботи з сучасними інформаційними технологіями, кафедрою впроваджена система неперервної комп'ютерної підготовки студентів.:

- забезпечує необхідні знання з обчислювальної техніки, систем програмування та операційних середовищ;

- дає навики використання готових професійно-орієнтованих програмних продуктів;

- дає знання необхідних математичних теорій, які дозволяють виконати постановку виробничої задачі та розробити алгоритм її розв’язування.

- дає навики використання готових професійно-орієнтованих програмних продуктів;

- дає знання необхідних математичних теорій, які дозволяють виконати постановку виробничої задачі та розробити алгоритм її розв’язування.Обчислювальна техніка широко використовується студентами при виконанні розрахунково-графічних завдань, курсових проектів і робіт, а також на етапі дипломного проектування. На кафедрі ЕСЕЕМ є 6 сучасних персональних ЕОМ, розташованих у двох навчальних лабораторіях, з’єднаних в комп’ютерну мережу і приєднаних до мережі INTERNET, на яких мають змогу працювати студенти, які займаються науково-дослідною роботою. Для підготовки магістрів кафедра виділяє 3 спеціалізованих лабораторії, серед яких лабораторія енергозбереження, лабораторія мікропроцесорних систем керування в електроенергетиці та лабораторія математичних методів моделювання.

 

Підготовку бакалаврів напряму 6.0906 «Електротехніка», крім кафедри ЕСЕЕМ, здійснюють кафедри ІнЕЕЕМ (ЕСС – «Електричні станції та системи», ЕМСАПТ – «Електромеханічні системи автоматизації в промисловості та на транспорті», ТЕЕВ – «Теоретичні основи електротехніки та електричних вимірювань», ТЕ – «Теплоенергетики»), а гуманітарні і загально-інженерні дисципліни викладаються іншими кафедрами ВНТУ.Кафедра має постійні зв’язки з університетами і організаціями України та Росії. Кафедра виконує спільні проекти з рядом кафедр інших університетів і наукових організацій України, в тому числі, з Національним технічним університетом України “КПІ”, Інститутом електродинаміки НАН України, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Львівським національним університетом “Львівська політехніка”, Луцьким національним технічним університетом, Кременчуцьким державним технічним університетом.Після переходу в 1989 році в новий навчальний корпус на кафедрі були створені оригінальні навчальні лабораторії, які, за висловлюваннями фахівців, не мають аналогів і перевершують аналогічні лабораторії провідних вищих навчальних закладів. В 1991 році на базі кафедри була організована Всесоюзна нарада завідувачів кафедр електропостачання промислових підприємств, яка позитивно оцінила вклад кафедри в підготовку інженерів-електриків.

З метою подальшого вдосконалення підготовки фахівців, а також для координації сумісних наукових досліджень на базі структурної одиниці ВАТ АК «Вінницяобленерго» «Вінницькі високовольтні мережі» організовано філію кафедри, де здійснюється навчальна та навчально-виробнича підготовка фахівців, залучення студентів до розв’язання виробничих задач, раціоналізаторської та винахідницької роботи; проведення курсового та дипломного проектування за тематикою підприємств міста та області.

Важливими чинниками, що впливають на підготовку фахівців в умовах переходу до ринкової економіки та роздержавлення власності, є врахування динаміки попиту на фахівців з певною функціональною орієнтованістю та скорочення часу адаптації випускників до вимог і обов'язків інженерної діяльності (особливо за відсутності розвинутої системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів). З огляду на ці обставини, кафедра постійно переглядає й удосконалює програми дисциплін, а також розробляє навчальні плани підготовки фахівців, де передбачається введення перспективних спеціалізацій.

В навчальних планах спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» передбачена спеціалізація «Електротехнічні системи електроспоживання та енергонагляд», за якою здійснюється підготовка фахівців для служб Держенергонагляду та Державного комітету з енергозбереження.

Закріплення теоретичних знань та отримання студентами практичних навиків роботи з електроустаткуванням і в електроустановках здійснюється під час проведення лабораторних занять в навчальних лабораторіях кафедри, база яких постійно оновлюється й удосконалюється.

На кафедрі функціонують навчальні лабораторії, які знаходяться в навчальному корпусі № 4:

- к. 4108 «Лабораторія перехідних процесів в електричних системах»;

- к. 4313 «Лабораторія електропостачання промислових підприємств і енергозбереження»;

- к. 4322 «Лабораторія електотехнологічних установок»;

- к. 4324 «Лабораторія мікропроцесорної техніки в електропостачанні».

На кафедрі також заснована і функціонує лабораторна база для підготовки електромонтажників та електрослюсарів (к. 4117, 4119, 4133, 4230, 4417,).

Для проведення занять з ряду професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін, що входять до системи неперервної комп'ютерної підготовки, використовуються факультетські комп'ютерні класи (к. 4207, 4211, 4212).

Продовжується оновлення та розширення комп'ютерного парку кафедри з подальшим розвитком інформаційної мережі та її приєднання до комп'ютерної мережі університету та Інтернету і впровадженням у навчальний процес прикладного програмного забезпечення, створеного співробітниками кафедри.Професійна кваліфікація фахівця зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» основана на глибоких знаннях з таких дисциплін:

- спеціальні питання електропостачання;

- електротехнологічні установки та пристрої;

- основи енергонагляду;

- нормативно-правове забезпечення енергонагляду;

- освітлення промислових споруд та житлових будинків;

- менеджмент та маркетинг в електроспоживанні;

- релейний захист та автоматика систем електропостачання;

- автоматизований електропривод типових виробничих механізмів;

- АСУ в електроспоживанні;

- САПР в електроспоживанні;

- монтаж та експлуатація електроустановок;

- контроль та керування якістю електроенергії.


Підготовка фахівців зі спеціальності «Енергетичний менеджмент» передбачає отримання грунтовних знань з дисциплін як електроенергетичного спрямування, так і теплоенергетичного та економічного (30% дисциплін по кожному спрямуванню від загальної кількості дисциплін). Навчальними планами спеціальності передбачено вивчення таких основних дисциплін:

- прогнозування та планування енергоспоживання;

- енергетичний аудит;

- моделювання та прийняття рішень в СЕП;

- електрозбереження в промисловості;

- енергозбереження в теплоенергетичних та теплотехнічних установках;

- енергозбереження в СЕП;

- маркетингові дослідження та ціноутворення в енергетиці;

- управління проектами енерговикористання;

- АСУ в енергоспоживанні.


Під час навчання студенти використовують результати прикладних і фундаментальних досліджень, які виконуються співробітниками кафедри, а також вченими і науковими колективами як України, так і інших країн. Наприклад, при вивченні дисципліни «Електропостачання» розглядаються методи визначення розрахункових навантажень за індивідуальними технологічними нормами при проектуванні систем електропостачання, а при вивченні дисципліни «Спеціальні питання електропостачання» розглядаються методи розрахунку оптимального компенсування реактивних навантажень у мережах промислових підприємств та енергосистем, технічні засоби керування установками компенсування реактивної потужності, які є результатом прикладних досліджень, виконаних на кафедрі. Результати  госпдоговірних робіт зі створення програмного забезпечення для аналізу і керування електричними мережами стали основою дисциплін «САПР в електроспоживанні» та «АСУ в електроспоживанні».


Оцінюються знання за кредитно-модульною системою ECTS  відповідно до вимог Болонської конвенції, що спонукає студентів до ритмічної систематичної роботи протягом всього триместру. На кафедрі ЕСЕЕМ працюють науковий і методичний семінари. Для підвищення ефективності і якості навчального процесу викладачами кафедри використовуються засоби інтенсифікації навчання, до яких відносяться електронні посібники, демонстраційні стенди, технічні засоби навчання тощо. Використання ЕОМ у навчальному процесі практикується при виконанні курсових робіт, практичних та лабораторних робіт використовуються персональні ЕОМ комп’ютерного центру нових інформаційних технологій фірми MICROSOFT. При цьому використовується ліцензована операційна система Windows 2000. Всі комп’ютери приєднані до мережі INTERNET.

 

© 2017 . Всі права захищено.
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.